ارورهای یخچال های ساید بای ساید ال جی LG Side by Side 

 
بانه آنلاین اینجاست تا شما را با خطاهای یخچال ساید بای ساید ال جی آشنا کند:

 

توضیح خطا کد خطا(error code)
خطای مربوط به سنسور فریزر fS
خطای مربوط به سنسور یخچال rS
خطای مربوط به سنسور دیفراست dS
خطای مربوط به دیفراست ضعیف dH
خطای مربوط به فن فریزر FF
خطای مربوط به فن کندانسور CF
خطای ارتباطی CO


ارورهای یخچال های ساید بای ساید ال جی LG Side by Side

مشکل دمای فریزر دمای یخچال ردیف
عملکرد سنسور فریزر دچار مشکل شده است Er Fs 1
عملکرد سنسور یخچال دچار مشکل شده است Er rs 2
عملکرد سنسور محیط یخچال دچار مشکل شده است Er R2 3
عملکرد سنسور دیفراست فریزر دچار مشکل شده است F ds 4
عملکرد سنسور دیفراست یخچال دچار مشکل شده است r ds 5
عملکرد هیتر دیفراست فریزر دچار مشکل شده است F dH 6
عملکرد هیتر دیفراست یخچال دچار مشکل شده است r dH 7
عملکرد فن فریزر دچار مشکل شده است Er FF 8
عملکرد فن یخچال دچار مشکل شده است Er rF 9
عملکرد فن کندانسور دچار مشکل شده است Er CF 10
ارتباط برد دیسپلی و برد اصلی دچار مشکل شده است Er CO 11
عملکرد سنسور محیط دچار مشکل شده است Er rt 12
عملکرد سنسور یخساز دچار مشکل شده است Er lS 13
عملکرد کیت یخساز دچار مشکل شده است Er lt 14
سنسور مخزن آب دچار مشکل شده است Er ss 15