تلویزیون QLED سامسونگ نوآوری تازه در تلویزیون 2017

تلویزیون QLED سامسونگ اولین محصولی است کە 100در صد توانایی بە نمایش گذاشتن رنگهای استاندارد DCI_P3را دارا است.این محصول توانسته تاییدیه مذکور را از موسسه دارای اعتبار «VDE»کشور آلمان دریافت کند و به صورت رسمی نخستین وسیلە در دنیا خواهد بود که به این مزیت و ویژگی را دارد.

عرصە و پهنای میدان رنگ نشان دهنده میزان تنوع طیف های رنگی است که یک نمایشگر قادر به بوجود اوردن آنهاست. در نتیجە ترکیب تنوع رنگی و حداکثر میزان روشنایی یک نمایشگر، حجم رنگی آن را مشخص می کنند. حجم رنگ یک تلویزیون بر اساس ترکیبی از دو فاکتور پهنای میدان رنگی (color gamut) و سطح روشنایی (brightness) پیکسل های آن سنجیده می شود.

عمیق ترین رنگ سیاه در این تلویزیون ها قابل دیدن است علاوه بر این، سامسونگ می گوید که زاویه دید پنل های QLED و مقدار و میزان کنتراست آنها در برابر با رقیبان بهتر شدە است.

این فیلم به بررسی تلویزیون QLED سامسونگ می پردازد :