داکت اسپلیت کانالی 36000 با مصرف انرژی A

– ظرفیت سرمایشی و گرماییشی 36000

– فیلتر بهداشتی و ANTI FUNGUS

– کاربرد خانگی با برق تک فاز

– برچسب مصرف انرژی A

– گاز مصرفی R-22