داکت اسپلیت کانالی 24 هزار گری

ظرفیت : 24 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فا

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه گری